Všeobecné obchodné podmienky reklamného systému inClick
(Ďalej len Obchodné podmienky)

1. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom systému inClick a poskytovateľom služieb v systéme inClick je spoločnosť Click media, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 47 109 971, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1., Oddiel: Sro, Vložka č.: 88621/B, DIČ: 2023757560, IČ DPH: SK2023757560 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci pri prevádzke elektronickej reklamy (ďalej len Zmluva), uzatvárané medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

2. Činnosť a jej rozsah

 1. Činnosť zmluvných strán je zabezpečovaná na základe uzavretej zmluvy, ktorej predmetom je záväzok Užívateľa poskytnúť Prevádzkovateľovi Reklamný priestor na svojom serveri, pomocou reklamného kódu a zámer Prevádzkovateľa prevádzkovať reklamný systém a predávať v ňom reklamu.
 2. Reklamný priestor je tvorený Intextovým priestorom.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť uzavretie Zmluvy s potenciálnym Užívateľom, podľa vlastného rozhodnutia.
 4. Užívateľ dobrovoľne umiestni na svoje stránky Reklamné kódy, ktoré získa od Prevádzkovateľa.
 5. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude nijako zasahovať do poskytnutého Reklamného kódu, alebo jeho súčastí (JavaScriptu a ... pod) alebo ich modifikovať, okrem miest, výslovne určených pre užívateľské nastavenie.
 6. Užívateľ sa zaväzuje, že bude používať Reklamné kódy podľa Pravidiel systému inClick.
 7. Je výslovne zakázané umiestňovať poskytnutý HTML kód na servery alebo ich časti s erotickým obsahom, obsahom porušujúcim práva intelektuálneho vlastníctva, obsahom nabádajúcim na používanie, výrobu, distribúciu alebo prípravu drog, alebo obsahom akokoľvek hanobiacim ľudskú dôstojnosť, rasu či akúkoľvek skupinu obyvateľov. V prípade nedodržania tejto podmienky je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi pokutu vo výške 3.000 eur (slovom: tritisíc) za každé jednotlivé porušenia. Táto pokuta neobmedzuje právo Poskytovateľa vymáhať na Užívateľovi náhradu škody.
 8. Užívateľ uzatvorením Zmluvy súhlasí so zobrazovaním reklamy sprostredkovanej systémom Prevádzkovateľa pomocou vloženého kódu a ďalej s obsahom a prevedením tejto reklamy.
 9. Užívateľ si je vedomý toho, že zobrazovaná reklama môže prípadne propagovať služby alebo produkty subjektov, ktorí sú alebo môžu byť v konkurenčnom alebo súťažnom vzťahu voči Užívateľovi a takto s ich propagáciou súhlasí.
 10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za skutočné umiestnenie a zobrazenie reklamy na serveri Užívateľa.
 11. Užívateľ nesmie umelo zvyšovať návštevnosť svojich www stránok (a tým aj počty vyvolaných Reklamných kódov) pomocou skriptov, programov, či akýmkoľvek iným spôsobom.

3. Odmena

 1. Za poskytnutie reklamného priestoru patrí Užívateľovi odmena :
  1. Ak Užívateľ poskytuje na danom serveri Intextový, alebo iný reklamný priestor a to bez objemovej garancie, Prevádzkovateľ vyplatí Užívateľovi dohodnutú odmenu vo výške 50% z realizovaného finančného objemu reklamnej kampane v danom priestore po odpočítaní všetkých zliav a nákladov, spojených s predajom danej kampane.
  2. dohodou zmluvných strán je možné dohodnúť aj iné vyššie odmeny, ktoré by boli špecifikované formou prílohy k zmluve.
 2. Za poskytnutie reklamného priestoru patrí Užívateľovi vyššie uvedená odmena a to len za nasledovných podmienok:
  1. Užívateľ spĺňa a dodržiava všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Pravidiel systému inClick.
  2. Inzerent zaplatil Prevádzkovateľovi dohodnutú cenu reklamy.
  3. Zobrazenie alebo kliknutie nebude patriť medzi vylúčenia, podľa týchto Obchodných podmienok.
 3. Nárok na odmenu Prevádzkovateľ pripisuje Užívateľovi na mesačnej báze za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 4. Účastník má nárok na vyplatenie odmeny iba vtedy, ak jej výška, dosiahne po odpočítaní všetkých prípadných súvisiacich poplatkov minimálnej sumy 30 eur.
 5. Prevádzkovateľ bude Užívateľovi vyplácať odmenu v akejkoľvek výške na konci kalendárneho mesiaca, ak ho o to Užívateľ písomne požiada.
 6. Nevyplatená odmena sa automaticky prenesie do ďalšieho mesiaca.
 7. Za sumu na vyplatenie sa považuje súčet doteraz nevyplatených peňazí (alebo neblokovaných pre výplatu inú žiadostí) pripísaných na účet Užívateľa do konca mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom bola žiadosť vystavená.
 8. Dátum zdaniteľného plnenia faktúry je posledný deň mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom bola žiadosť vystavená, ak bola žiadosť vystavená do 15. dňa v mesiaci vrátane. Dátum zdaniteľného plnenia faktúry je deň vystavenia žiadosti, ak bola žiadosť vystavená po 15. dni v mesiaci.
 9. Dátum splatnosti faktúry je dátum vystavenia žiadosti + 30 kalendárnych dní
 10. Za žiadosť sa u
  • právnických osôb a fyzických osôb
  • podnikateľov považuje vystavenie a doručenie faktúry so všetkými náležitosťami daňového dokladu podľa platných predpisov.
  • fyzickej osoby - nepodnikateľa, sa považuje podpísaná písomná žiadosť,ktorá musí obsahovať:
   1. meno a adresu žiadajúceho
   2. sumu, ktorá má byť vyplatená (prípadne žiadosť o použitie odmeny na nákup produktov a služieb Prevádzkovateľa)
   3. číslo bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená
   4. Identifikácia Účastníka v Reklamnom systéme
   5. vyhlásenie, že suma bude riadne zdanená podľa platných zákonov.
 11. Užívateľ súhlasí s tým, že určenie ceny, spôsob výpočtu odmeny a podmienky vyplácania odmeny bude vo výhradnej kompetencii Prevádzkovateľa.
 12. Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže využívať metódy, ktoré obmedzujú možnosti zneužitia systému, a ktoré môžu niektoré zobrazenia / kliknutia označiť ako vylúčené. Prevádzkovateľ sa súčasne zaväzuje, že vynaloží všetky úsilia na to, aby možnosť označenia zobrazenia / kliknutia za vylúčené bola minimalizovaná.
 13. Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nie je povinný sprístupniť Užívateľovi alebo tretím osobám metódy použité na detekciu vylúčených zobrazenia / klikov k účelom popísaným vyššie.
 14. V prípade, že bude spätne zobrazenie / kliknutie uznané za vylúčené a z tohto zobrazenia / kliknutia už bola vyplatená alebo priznaná odmena, zníži sa odmena na účte Užívateľa o príslušnú sumu tak, ako keby na zobrazenie / kliknutie nedošlo.
 15. Užívateľ si je vedomý, že všetky odmeny vyplácané akoukoľvek formou (priamo, čerpaním služieb Prevádzkovateľa, čerpaním tovarov a služieb partnerov atď) podliehajú zdaneniu podľa aktuálne platných zákonov.
 16. Odmena na základe Obchodných podmienok bude Užívateľovi uhradená najneskôr do 30 dní od vzniku nároku na jej vyplatenie.
 17. V prípade porušenia podmienok účasti v systéme môže byť Prevádzkovateľom Užívateľovi uložená zmluvná pokuta vo výške existujúceho zostatku odmeny na jeho účte, zistená v čase uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu Prevádzkovateľom a môže mu byť zrušené účastníctvo v systéme.
 18. Uhradením zmluvnej pokuty, nemá dotknutý nárok od Prevádzkovateľa a jeho partnerov, alebo klientov na náhradu spôsobenej škody majetkovej i nemajetkovej povahy.
 19. Prevádzkovateľ negarantuje a neručí za to, že na serveri Užívateľa, bude zobrazená platená reklama, dobu jej zobrazenia, jej obsah ... a pod. Negarantuje a neručí za akýkoľvek minimálny počet zobrazení, ani minimálne sumy odmien.
 20. Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže realizovať v dohodnutom reklamnom priestore Užívateľa promo-kampane za účelom propagácie technológií Prevádzkovateľa.

4. Heslo a bezpečnosť

 1. Prístup k službám a ich používanie je možné cez kombináciu užívateľského mena a hesla.
 2. Zaručíte sa, že Vy a Vaša kontaktná osoba zachováte v tajnosti svoje vlastné užívateľské meno a heslo, a že nedovolíte žiadnej neoprávnenej strane používať tieto služby.
 3. Súhlasíte s tým, že budete CLICK MEDIA S.R.O. okamžite informovať o každom porušení bezpečnosti, o ktorom ste sa dozvedeli.

5. Ďalšie ustanovenia

 1. Užívateľ sa zaväzuje rokovať o všetkých prípadných problémoch v súvislosti so zobrazovaním bannerov inzerenta, iba a priamo s Prevádzkovateľom a nie s inzerentom.
 2. Za svoj server a jeho obsah nesie plnú a výlučnú zodpovednosť Užívateľ.
 3. Užívateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov, ktoré uvádza na svojom účte v Reklamnom systéme, a ktoré sú potrebné pre poskytovanie služieb Prevádzkovateľom alebo vyplatenie odmeny, najmä za správnosť a platnosť e-mailovej adresy, údajov potrebných pre fakturáciu vrátane prípadného DIČ a čísla bankového účtu.
 4. Užívateľ zodpovedá za správne vykazovanie odmeny voči všetkým príslušným štátnym orgánom.
 5. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k umelému zvyšovaniu počtu zobrazení alebo klikov. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že nemá nárok na priznanie a poskytnutie odmeny za zobrazenie / kliky, ktoré sa dosiahli týmto umelým zvyšovaním, a to aj spätne.
 6. Posúdenie, či Užívateľ porušuje alebo neporušuje niektorý bod z týchto podmienok je výhradne na Prevádzkovateľovi.
 7. Prevádzkovateľ môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Na zmenu upozorní informáciou v užívateľskej sekcii systému inClick.
 8. Zmluvná strana je povinná aktívne a bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť platnosť zmluvy.
 9. Užívateľ a Prevádzkovateľ súhlasí so zápočtami vzájomných záväzkov a pohľadávok.

6. Vymedzenie pojmov

 • inClick
  (ďalej len Reklamný systém) je zoskupenie reklamného priestoru, ktorý Prevádzkovateľ administruje pomocou svojich HTML kódov.
 • Intextový priestor
  zvýraznené slová v texte stránky na Serveri Užívateľa, u ktorých sa objavujú reklamné bubliny s grafickým, textovým alebo kombinovaným obsahom.
 • Reklamný priestor
  časť plochy na Serveri Užívateľa vytvorená HTML kódom Prevádzkovateľa, z dôvodu zámeru
 • Prevádzkovateľa prevádzkovať nad touto plochou Reklamné systémy a predávať v ňom reklamu. Reklamný priestor môže byť tvorený bannerovým aj intextovým priestorom. Pre každý z týchto priestorov môže existovať samostatný systém s vlastným účtom, s ktorým Užívateľ pracuje.
 • Server Užívateľa
  www stránky prístupné návštevníkom internetu prevádzkované Užívateľom a ktoré sú Užívateľom založené na účtoch jednotlivých systémov Prevádzkovateľa.
 • Inzerent
  akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa s Prevádzkovateľom dohodne na využívaní reklamného priestoru spol. CLICK MEDIA, s.r.o., a za toto použitie zaplatí Prevádzkovateľovi dohodnutú odmenu.
 • Kampaň
  je realizácia internetovej reklamy (inzercia) zákazníka vymedzená počtom zobrazení, časom, priestorom, spôsobom a obsahom.
 • Kliknutie / Klik
  je stav, keď užívateľ internetu klikne myšou na banner a dôjde k vyvolaniu www stránky inzerenta.
 • Platné kliknutie
  kliknutie na platenú reklamu v akomkoľvek formáte, sprostredkovanú Reklamným systémom Prevádzkovateľa, ktoré môže byť za všetkých okolností považované za kliknutie návštevníka internetu.
 • Vylúčené kliknutie
  kliknutie, u ktorého je z akéhokoľvek dôvodu možné sa domnievať, že bolo urobené s iným cieľom, ako sa skutočne zoznámiť s predmetom inzerenta.
 • Platné zobrazenie
  zobrazenie platenej reklamy vo vybraných formátoch, sprostredkované Reklamným systémom, ktoré nebolo zobrazené umelým spôsobom (pomocou automatického obnovovania stránok, zobrazenie mimo viditeľný priestor stránky ... atď)
 • Vylúčené zobrazenie
  zobrazenie, pri ktorom sa z akéhokoľvek dôvodu možné sa domnievať, že bolo urobené s iným cieľom, ako skutočne sa oboznámiť s predmetom inzerenta, konkrétneho návštevníka stránky.
 • Užívateľ
  je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje svoj server v sieti internet, je jeho majiteľom, alebo je oprávnená v mene majiteľa konať a má právo zasahovať do jeho kódu.
 • Cena reklamy
  je cena reklamnej kampane dohodnutá medzi Prevádzkovateľom a Inzerentom. Stanovenie výšky ceny reklamy ak tomu poskytnuté plnenia z reklamného priestoru je plne vecí Prevádzkovateľa.
 • Reklamný kód
  je HTML kód Prevádzkovateľa, ktorý po vložení do www stránky / servera Užívateľa sprostredkuje volanie reklamného systému, ktorý realizuje zobrazenie reklamného oznámenia v dohodnutom Reklamnom priestore.
 • Unikátny návštevník
  jednoznačne identifikovateľný návštevník servera Užívateľa. inClick je skupina serverov združených z vlastnej vôle do reklamnej siete, ktorú technicky spravuje Prevádzkovateľ.
 • Kredit
  je vnútorné platidlo v systéme inClick.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany súhlasia s doručovaním všetkých písomností a oznámení formou elektronickej pošty, faxom, alebo klasickou poštou na adresu kontaktnej osoby zmluvnej strany uvedenej v zmluve. Všetká komunikácia sa považuje za doručenú tri dni po jej odoslaní na adresu uvedenú v reklamnom systéme inClick.
 2. Všetky právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Sb., obchodný zákonník v platnom znení, ak právne predpisy neustanovujú inak.
 3. Akýkoľvek spor vyplývajúci zo zmluvy bude riešiť najprv rokovaním medzi zmluvnými stranami, pričom zmluvné strany sa zaväzujú urobiť všetko preto, aby týmto rokovaním dospeli k zmierlivému riešenie.
 4. Ak sa zmluvným stranám nepodarí takýto spor rokovaním vyriešiť, bude tento spor riešený prostredníctvom rozhodcovského konania u Rozhodcovského súdu Hospodárskej komory Slovenskej republiky podľa procesných pravidiel tohto súdu pred tromi rozhodcami. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava. Rozhodcovské konanie sa bude konať v slovenskom jazyku. Obidve zmluvné strany súhlasia s prijatím rozhodnutia vydaného na základe rozhodcovského konania a jeho vykonaním.


Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2009